Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l’usuaridels nostres dades:

Denominació Social: TOSALS VERDS SL

Nom Comercial: TOSALS VERDS

Domicili Social: Carrer Germanes Sastre Font, 8, 07313 Selva, Illes Balears

NIF: B07291073

Telèfon: 630 02 72 91 

e-mail: info@tosalsverds.com

Dades registrals:

Documento 1/2008/9.405.0 Diario:215 Asient: 1185, Tomo: 878 Libro: 0, Folio: 58 , Hoja: PM-3470 , Inscrip: 4  Registro Mercantil Palma de Mallorca

Pàgina Web: www.tosalsverds.com.

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document ambquè pretén donar compliment als obligacionsdisposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic(LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecti a quines són els condicions dúsdel lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper dusuari, comprometent-s’alobservança i compliment rigorós dels disposicions aquí disposades, així com a qualsevolaltra disposició legal que fos daplicació.

El prestador és reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguésaparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligacióde preavisar o posar en coneixement dels usuarisaquestes obligacions, entenent-es com a suficientamb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informaciópublicada al seu lloc web, sempre que aquestainformació hagi estat manipulada o introduïdaper un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius dinformació que el servidor envia a lordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que sónconsiderades imprescindibles per al correctefuncionament i visualització del lloc. Els cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràctertemporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior i desapareixen a acabar la sessió de l’usuari. En cap cas no s’utilitzaran els cookies per recollir informació de caràcterpersonal.

Donis del lloc web del client és possible que és redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atèsque el prestador no pot controlar sempre elscontinguts introduïts pels tercers als seus llocsweb, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecti a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedinta la retirada immediata de la redirecció a aquestlloc web, posant en coneixement dels autoritatscompetents el contingut en qüestió.

El prestador no és fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títolenunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercerspublicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del qual disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador és posa a disposició de totsels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislaciónacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari considerique hi ha al lloc web algun contingut que poguésser susceptible d’aquesta classificació, és pregaque ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquèfuncioni correctament. En principi, és pot garantirel funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Això no obstant, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causis de forçamajor, catàstrofes naturals, vaguis, o circumstàncies semblants que facin impossiblel’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seufuncionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escaudisposa de llicència o autorització expressa perpart dels autors. Tots els continguts del lloc web és troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·*lectual i industrial, així cominscrits als registris públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qualfossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereixen tot cas de l’autorització escrita prèvia per partdel prestador. Qualsevol ús no autoritzatprèviament per part del prestador seràconsiderat un incompliment greu dels drets de propietat intel·*lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sentells mateixos responsables de qualsevol possiblecontrovèrsia que pogués suscitar-es respecti a aquests. En tot cas, el prestador compta amblautorització expressa i prèvia per part delsmateixos.

El prestador NO AUTORITZA expressament al fetque tercers puguin redirigir directament alscontinguts concrets del lloc web, havent de redirigir en tot cas al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars elscorresponents drets de propietat industrial i intel·*lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecti a possibles incompliments dels drets de propietatintel·*lectual o industrial, així com sobre qualsevoldels continguts del lloc web, podeu fer-*ho a través del següent correu electrònic.

Veracitat de la informació i menors d’edat.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a ONSOM SL permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers. En quan a l’ús dels serveis d’aquest lloc web, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’Usuari és compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, aixícom a la moral i als bons costums. A aquestefecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàginaamb finalitats il·*lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevolmanera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equipsinformàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equipinformàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari és compromet a no transmetre, difondreo posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de sota o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material que:

(a) sigui contrària, menysprea o atempti contra elsdrets fonamentals i els llibertats públiquesreconegudes constitucionalment, en tractatsinternacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacionsdelictives, denigrants, difamatòries, violentis o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l’ordrepúblic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actitudso pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitatpersonal o familiar oa la pròpia imatge dels personis;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitatdel prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Llei Aplicable i Jurisdicció.

Per a la resolució de totes els controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o dels activitats que s’hi desenvolupin, seràaplicable la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament els parts, sentcompetents per a la resolució de tots elsconflictes derivats o relacionats amb el seu ús elsjutjats i els tribunals d’INCA.

Tosals Verds SL ©2023 by Onsom.com
Go To Top
Skip to content